L e g i s l a t í v a

 

Zákon o poľovníctve
Zákon č. 274/2009 Zb. o poľovníctve
Prílohy k zákonu o poľovníctve
Príloha č. 1 - Poľovné oblasti a lokality
Príloha č. 2 - Obsah štatútu poľovnej oblasti, poľovnej lokality a chovateľského celku
Príloha č. 3 - Podmienky zaradenia poľovných revírov do kvalitatívnych tried
Príloha č. 4 - Normované kmeňové stavy a koeficient prírastku
Príloha č. 5 - Kritéria zaradenia do kvalitatívnych tried
Príloha č. 6 - Spôsob určenia normovaných stavov malej zveri a srnčej zveri chovanej v poľovných revíroch
Príloha č. 7 - Tabuľka na hodnotenie jeleních parohov podľa C.I.C.
Príloha č. 8 - Záznam o love
Príloha č. 9 - Štítok trofeje
Príloha č. 10 - Plán chovu a lovu raticovej zveri
Príloha č. 11 - Plán chovu a lovu malej zveri
Príloha č. 12 - Plán starostlivosti o zver
Príloha č. 13 - Plán spoločných poľovačiek
Príloha č. 14 - Prehľad stavu zveri
Príloha č. 15 - Povolenie na lov zveri
Príloha č. 16 - Evidencia poľovných a poľovne upotrebiteľných psov
Príloha č. 17 - Evidencia zmluvy vlastníkov podľa § 12 alebo § 13 zákona
Príloha č. 18 - Prihláška na prípravu na skúšky z poľovníctva
Príloha č. 19 - Skúšobné predmety na skúšku z poľovníctva
Príloha č. 20 - Záznam o príprave na skúšku z poľovníctva
Príloha č. 21 - Hlásenie o výsledku praktickej skúšky zo streleckej prípravy
Príloha č. 22 - Žiadosť o vykonanie skúšky z poľovníctva
Príloha č. 23 - Vzor preukazu prednášateľa a skúšobného komisára
Príloha č. 24 - Zápisnica o vykonaní skúšky z poľovníctva
Príloha č. 25 - Vysvedčenie o skúške z poľovníctva
Príloha č. 26 - Žiadosť o vykonanie opravy skúšky z poľovníctva
Príloha č. 27 - Zápisnica o doplnkovej skúške z poľovníctva pre získanie spôsobilosti  na držanie zbraní a streliva
Príloha č. 28 - Vysvedčenie o doplnkovej skúške z poľovníctva pre získanie spôsobilosti na držanie zbraní a streliva
Príloha č. 29 - Zápisnica o vykonaní skúšky poľovníckeho hospodára
Príloha č. 30 - Vysvedčenie o skúške poľovníckeho hospodára
Príloha č. 31 - Zápisnica o vykonaní vyššej skúšky
Príloha č. 32 - Vysvedčenie o vyššej skúške z poľovníctva
Príloha č. 33 - Odznak a preukaz člena PS
Príloha č. 34 - Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka
Príloha č. 35 - Zoznam skúšok pre získanie poľovnej upotrebiteľnosti
Príloha č. 36 - Značka
Príloha č. 37 - Lístok o pôvode zveri
Vyhláška k zákonu o poľovníctve
Vyhláška MP SR 344/2009 (125/2012, 489/2013) k zákonu o poľovníctve
Iné
Stanovy Slovenskej poľovníckej komory
Etický kódex poľovníka
Poľovnícky poriadok
Stanovy Slovenského poľovníckeho  zväzu
Zákon o notároch
Zákon Slovenskej národnej rady zo 6. mája 1992 o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)