L e g i s l a t í v a

 

§ 23
vyhlášky číslo 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky číslo 125/2012 Z.z. a v znení vyhlášky číslo 489/2013 Z.z.:

(1) Kniha návštev poľovného revíru musí obsahovať najmenej tieto údaje:

  1. dátum návštevy
  2. čas príchodu a odchodu, 
  3. meno a priezvisko poľovníka,
  4. názov lokality,
  5. druh, pohlavie a počet ulovenej alebo nájdenej uhynutej zveri, čas a miesto lovu alebo nájdenia uhynutej zveri, číslo použitej značky.
  6. ostatné zistenia.

(2) Kniha návštev poľovného revíru je spravidla jedna, ak sa vedie viac kníh návštev poľovného revíru, musia byť založené na presné vymedzené časti poľovného revíru. Kniha návštev môže byť vedená aj v elektronickej forme.

(3) Knihu návštev poľovného revíru uchováva užívateľ poľovného revíru spolu s povoleniami na lov zveri.

 

 

Zákon o poľovníctve
Zákon č.274/2009 Zb. o poľovníctve
Vyhláška k zákonu o poľovníctve
Vyhláška MP SR 344/2009 (227/2010, 125/2012, 489/2013) k zákonu o poľovníctve
Iné
Stanovy Slovenskej poľovníckej komory
Etický kódex poľovníka
Poľovnícky poriadok
Stanovy Slovenského poľovníckeho zväzu
Zákon o notároch
Zákon Slovenskej národnej rady zo 6.mája 1992 o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)